Historia szkoły
Historia naszej szkoły rozpoczęła się 1 września 1984r. W tym dniu przekazano do użytku potężny kompleks dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 2. Była to największa szkoła na terenie Olkusza. W jej 42 salach lekcyjnych rozpoczęło naukę 1900 uczniów. Ten funkcjonalny i ładnie zaprojektowany budynek liczył 11 000 m2, posiadał nowoczesną salę gimnastyczną i stołówkę. Pracę z młodzieżą rozpoczynało 98 nauczycieli, którzy już w czasie wakacji przygotowywali budynek zaczynając od sprzątania, meblowania i urządzania pomieszczeń lekcyjnych.

Dwa lata później doczekaliśmy się otwarcia krytego basenu, który do dzisiejszego dnia służy uczniom wszystkich olkuskich szkół.

Już w pierwszych latach szkołę odwiedziły delegacje z Niemiec, Chin, Kuby, grupy sportowej z Kijowa i Gruzji. W ramach wymiany między szkołami nasi uczniowie wypoczywali w Quedlinburgu w Niemczech, w Kijowie i  Gruzji. My też gościliśmy młodzież z tych miejsc.

W swoich murach szkoła gościła wielu znanych artystów m. in. Augusta Krawczyka - aktora scen warszawskich, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" i jego zespół kierowniczy ze Stanisławem Hadyną - dyrektorem artystycznym zespołu.

Niezwykle ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia. 21.02.1987r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadało Szkole Podstawowej Nr 2 w Olkuszu imię Jarosława Iwaszkiewicza. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach przyznało szkole prawo posiadania sztandaru.

W naszej szkole mieściło się również Studium Nauczycielskie, a od 1987r. II Liceum Ogólno-kształcące. Dlatego w latach 1989 -1991 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół. Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego wspólnie organizowali występy z różnych okazji, sesje naukowe oraz imprezy środowiskowe.

Ze względu na ogromną liczbę uczniów, która w obydwu szkołach razem przekroczyła 3000, w 1990r. oficjalnie przekazano drugą salę gimnastyczną. Lekcje odbywały się w systemie zmianowym. Dopiero w 1991r. powstanie Szkoły Podstawowej Nr 10 na Osiedlu Młodych i przejście II Liceum Ogólnoksztacącego do nowego budynku rozwiązało problemy lokalowe.

Od pierwszego roku działalności, szkoła wyróżniała się w mieście i  w województwie wysokimi osiągnięciami i organizacją życia kulturalnego. Systematyczna i solidna praca uczniów i nauczycieli przynosiła efekty zarówno w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, przeglądach zespołów artystycznych i w sporcie. Uczniowie mogli zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności sportowe w klasach o profilu sportowym i muzycznym. Dzięki pracy pozalekcyjnej na terenie szkoły prężnie działał Zespół Taneczny "Olkuszanie", chór szkolny, Teatrzyk Cieni, Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne i wiele kół przedmiotowych.W każdym roku szkoła odnotowywała liczne sukcesy

Dzisiejsze oblicze Dwójki

"Będziemy wspólnie szli drogą życia,
Ponieważ wszystko, co nas otacza,
Jest częścią wszechświata
I razem stanowimy całość."

Maria Montessori

>

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu. To jedyna w powiecie olkuskim placówka oświatowa, która oprócz klas masowych, ma oddziały integracyjne. Pierwsza klasa integracyjna rozpoczęła tu naukę w roku szkolnym 1994/1995. Dzisiaj w szkole jest kilkadziesiąt oddziałów, w tym kilkanaście integracyjnych oraz sportowych.

Ideą szkoły jest stworzenie takich warunków nauki, aby umożliwić dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych a także możliwości psychofizycznych dziecka, zwłaszcza ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zintegrowane działania wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów umożliwiają objęcie każdego wychowanka wszechstronną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nasza szkoła jest największą szkołą podstawową w powiecie. Po pierwsze posiadamy bardzo dobrą bazę: przestronne sale lekcyjne i korytarze, sale informatyczne, własną jadalnię, świetlicę, bibliotekę, pełnowymiarowe sale gimnastyczne, bieżnię oraz krytą pływalnię. Po drugie, mamy liczne grono pedagogiczne, z wieloma specjalistami w różnych dziedzinach pedagogiki specjalnej (między innymi z zakresu: rewalidacji, logopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej) oraz psychologii. Kolejną zaletą dużej szkoły jest to, co obserwujemy od lat, a mianowicie szybkie uspołecznienie i usamodzielnienie dzieci. "Miarą sukcesu nauczyciela jest stopień samodzielności jego ucznia"-podkreślała Maria Montessori, prekursorka pedagogiki humanistycznej. I chociaż słowa te wypowiadała dziesiątki lat temu, nie tracą one dzisiaj na aktualności. "Maluchy", które pierwszy raz przekraczają próg naszej dużej szkoły, nieśmiało chowając się za swoimi opiekunami, już po kilku tygodniach nauki z uśmiechem i dumą opowiadają swoim najbliższym, w której części budynku znajduje się ich sala lekcyjna, a gdzie są jadalnia, świetlica czy szkolny sklepik.

W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie. Wszyscy dbamy o tworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w integracji uczniów niepełnosprawnych. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami na miarę ogólnopolską. W 2002 roku szkoła otrzymała zaszczytny tytuł "Lidera Integracji", przyznawany wiodącym placówkom oświatowym, które szczególnie wyróżniają się we wdrażaniu idei wychowania i nauczania integracyjnego. Posiadamy certyfikat "Szkoły z klasą". Należymy do "Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie". Jesteśmy "Szkołą wyróżnioną za wychowanie". Wśród naszej kadry są utytułowani "Nauczyciele z klasą".

My, nauczyciele traktujemy pracę z dziećmi jako pasję i dbamy nie tylko o ciągły rozwój naszych uczniów, ale też stale doskonalimy swój warsztat pracy. Szanujemy i wprowadzamy w codzienne życie założenia pedagogiczne najwybitniejszych pedagogów humanistycznych: J.Korczaka, M.Montessori, C.Freneta i innych, którzy proklamowali konieczność zapewnienia dziecku warunków do rozwijania samodzielności myślenia, równocześnie dbając o jego odrębność i indywidualność. Szanując założenia wspaniałych pedagogów - humanistów, staramy się odpowiadać na potrzeby naszych uczniów, nie pozostając obojętnymi wobec wyzwań współczesnej edukacji.

Dzieci są naszą przyszłością, a my - dorośli jesteśmy dla nich wzorem i od tego, jak traktujemy naszych podopiecznych zależy ich przyszłość.

"Dzisiejsze oblicze Dwójki" - opracowanie:S.Konik