PROJEKTYSzanowni Państwo,
Od października 2020r na terenie gminy Olkusz będzie realizowany Projekt "Rozwój Kształcenia Ogólnego". Realizatorem Projektu jest Samorządowy Zespół Edukacji. W związku z powyższym w naszej szkole będą odbywać się bezpłatne, dodatkowe zajęcia dla uczniów:
Klasy 1- 4 - zajęcia logopedyczne
Klasy 4 - 8 - zajęcia wyrównawcze "matematyka da się lubić"
Klasy 1- 8 - zajęcia z terapii psychologiczno- pedagogicznej prowadzone przez psychologa oraz pedagogów
Klasy 1- 4 warsztaty informatyczne
Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w salach doposażonych w specjalistyczny sprzęt zgodnie z harmonogramem i planem ustalonym przez Szkołę w porozumieniu z realizatorem.
Do dnia 20.09.2020r będzie prowadzona rekrutacja uczniów. Dokumenty rekrutacyjne składamy osobiście w Szkolnym Biurze Projektu czyli w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00. O zakwalifikowaniu uczniów na zajęciach będzie decydować liczba przyznawanych punktów zgodnie z regulaminem projektu dostępnym poniżej.

Regulamin projektu


Aby wziąć udział w projekcie rodzice ucznia wypełniają następujące dokumenty:

1. Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie


2. Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:

UMiG Olkusz

Prace uczestników warsztatów informatycznych:

Prace grupy I

Prace grupy II

Prace grupy III

W naszej szkole realizowany jest projekt konkursowy pn. "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi 395700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 365300,00 zł.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny nr1 działający jako Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych realizuje projekt z  następujących kompetencji: język angielski - I i II etap edukacji, matematyka - I i II etap edukacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych - II etap edukacji.
Zajęcia prowadzone są w modułach dwugodzinnych w odpowiednio wyposażonych salach oddanych przez Dyrekcję szkół na potrzeby realizacji projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.