PROJEKTY2021/2022

Szanowni Państwo,
Rusza druga edycja projektu "Rozwój kształcenia ogólnego" w szkołach podstawowych gminy Olkusz.
Od 01 października 2021r na terenie w naszej szkole będą odbywać się bezpłatne, dodatkowe zajęcia dla uczniów:
Klasy 1- 4 - zajęcia logopedyczne
Klasy 4 - 8 - zajęcia wyrównawcze "matematyka da się lubić"
Klasy 1- 8 - zajęcia z terapii psychologiczno- pedagogicznej
Klasy 1- 4 warsztaty informatyczne
Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w salach doposażonych w specjalistyczny sprzęt zgodnie z harmonogramem i planem ustalonym przez Szkołę w porozumieniu z realizatorem.
Do dnia 20.09.2021r będzie prowadzona rekrutacja uczniów. Dokumenty rekrutacyjne składamy osobiście w Szkolnym Biurze Projektu czyli w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00. O zakwalifikowaniu uczniów na zajęciach będzie decydować liczba przyznawanych punktów zgodnie z regulaminem projektu dostępnym poniżej.
Dokumenty są dostępne również w wersji papierowej na dyżurce szkolnej.
Patrycja Tomsia - koordynator projektu.

dokumenty:

Regulamin projektu


1. Karta zgłoszenia udziału w projekcie


2. Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


Miło nam poinformować, iż nasza szkoła uzyskała, jako jedna ze 159 placówek z całej Polski, AKREDYTACJĘ w sektorze Edukacja szkolna programu ERASMUS +.
Oznacza to, iż nasza szkoła będzie regularnie otrzymywać dofinansowanie na działania kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+ przez kolejne 6 lat.
Jest to ogromna szansa na rozwój zarówno dla naszej młodzieży jak i kadry pedagogicznej.
Wnioskowaliśmy o szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli oraz udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach.
W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone szkolenia językowe nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów, tak aby następnie wykorzystać te umiejętności uczestnicząc w międzynarodowych kursach podnoszących nasze kwalifikacje.
Kolejnym etapem będzie udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach realizowanych na terenie państw współpracujących z programem Erasmus+.
Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.
Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.
Po uzyskaniu Akredytacji nasza szkoła będzie mogła corocznie korzystać z palety możliwości: kursów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli, wymiany dobrych praktyk oraz wymian uczniowskich (krótko- i długoterminowych).

Szanowni Państwo,
Od października 2020r na terenie gminy Olkusz będzie realizowany Projekt "Rozwój Kształcenia Ogólnego". Realizatorem Projektu jest Samorządowy Zespół Edukacji. W związku z powyższym w naszej szkole będą odbywać się bezpłatne, dodatkowe zajęcia dla uczniów:
Klasy 1- 4 - zajęcia logopedyczne
Klasy 4 - 8 - zajęcia wyrównawcze "matematyka da się lubić"
Klasy 1- 8 - zajęcia z terapii psychologiczno- pedagogicznej prowadzone przez psychologa oraz pedagogów
Klasy 1- 4 warsztaty informatyczne
Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w salach doposażonych w specjalistyczny sprzęt zgodnie z harmonogramem i planem ustalonym przez Szkołę w porozumieniu z realizatorem.
Do dnia 20.09.2020r będzie prowadzona rekrutacja uczniów. Dokumenty rekrutacyjne składamy osobiście w Szkolnym Biurze Projektu czyli w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00. O zakwalifikowaniu uczniów na zajęciach będzie decydować liczba przyznawanych punktów zgodnie z regulaminem projektu dostępnym poniżej.

Regulamin projektu


Aby wziąć udział w projekcie rodzice ucznia wypełniają następujące dokumenty:

1. Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie


2. Deklaracja - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej:

UMiG Olkusz


Prace uczestników warsztatów informatycznych:

Prace grupy I

Prace grupy II

Prace grupy IIIW naszej szkole realizowany jest projekt konkursowy pn. "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi 395700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 365300,00 zł.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny nr1 działający jako Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych realizuje projekt z  następujących kompetencji: język angielski - I i II etap edukacji, matematyka - I i II etap edukacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych - II etap edukacji.
Zajęcia prowadzone są w modułach dwugodzinnych w odpowiednio wyposażonych salach oddanych przez Dyrekcję szkół na potrzeby realizacji projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.